Zoek
Sluit dit zoekvak.

Terms & Conditions

Dukdalfweg 27, 1041 BC,  Amsterdam


1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle door ons aangegane overeenkomsten, waarbij wij als verkoper optreden, van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De toepasselijkheid van andersluidende, algemene inkoopvoorwaarden van de koper, worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Al onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting. Emballage wordt bijgerekend. Wanneer wij geen aanwijzingen van koper ontvangen, wordt de wijze van verzending door ons bepaald. Voor schade gedurende het transport wordt niet ingestaan.
3. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder korting, te onzen kantore of op een door ons aan te wijzen betalingsadres. Wij behouden ons echter te allen tijde het recht voor slechts onder rembours te leveren of in bepaalde gevallen voor afzending van de goederen betaling te verlangen. Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, hebben wij het recht zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de koop ontbonden te verklaren, een rentevergoeding van 1% per maand te verlangen over het niet betaalde bedrag, vanaf de vervaldag tot de dag der voldoening, onverminderd of al onze verdere rechten uit wanprestatie voortvloeiende. Afnemer kan nimmer beroep doen op enige schuldenvergelijking (compensatie) en zal dan ook geen beroep kunnen doen op al dan niet vermeende tegenvordering.
4. Gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van koper. Afnemer is aan buitengerechtelijke incassokosten 15% over het achterstallige bedrag verschuldigd, met een minimum van € 200,00.
5. Wij behouden ons de eigendom van alle afgeleverde zaken voor, totdat al onze vorderingen jegens koper, uit welke hoofde dan ook, waaronder begrepen betaling van rente en kosten, volledig zullen zijn voldaan. In dit kader hebben wij te allen tijde toegang tot de ons behorende goederen teneinde deze te kunnen inspecteren dan wel terug te nemen, waarbij de koper gehouden is op eerste aanzegging de plaats van opslag aan ons te wijzen en ons tot terugneming in staat te stellen, tenzij alsnog volledige voldoening zal geschieden. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.
6. Alle offertes zijn vrijblijvend en alle afbeeldingen en gegevens betreffende de afmetingen, gewichten en kleuren enz. gelden slechts bij benadering en bij alle voorbehoud onzerzijds.
7. Reclames over eventuele onjuiste uitvoering der bestellingen, alsmede met betrekking tot de kwaliteit der geleverde goederen moeten binnen acht dagen na ontvangst der goederen schriftelijke geschieden. Indien de geleverde goederen materiaal- en of fabricagefouten mochten vertonen zullen wij naar onze keuze voor gratis vervanging dan wel creditering zorgdragen. Tot enigerlei verdere verplichting of schadevergoeding zijn wij niet gehouden.
8. Alle leveringstijden zijn onzerzijds vrijblijvend.
9. In geval van overmacht wordt de overeenkomst tijdelijk en dan wel gedurende die overmacht opgeschort. Wij zullen o.a. op overmacht beroep kunnen doen, wanneer wij niet aan onze verplichtingen kunnen voldoen tengevolge van staking, uitsluiting, brand, belemmeringen in het verkeer, gebrek aan grondstoffen, materialen of arbeidskrachten, mobilisatie, oorlog, invoer en/of uitvoerbelemmering, regeringsmaatregelen of andere belemmerende omstandigheden buiten ons toedoen, ook al zouden genoemde omstandigheden ten tijde van de te sluiten overeenkomst voorzienbaar geacht kunnen worden.
10. Alle orders worden door ons aanvaard onder voorwaarde dat de prijzen en/of algemene verkoopvoorwaarden te allen tijde door ons gewijzigd kunnen worden. Iedere onuitgevoerde order of gedeelte daarvan zal tegen de gewijzigde prijzen en/of rabatten, en/of algemene verkoopvoorwaarden worden uitgevoerd, behoudens het recht van koper om bij dusdanige wijzigingen nog niet uitgevoerde orders of gedeelten daarvan binnen acht dagen na datum der kennisgeving van de wijzigingen aan koper schriftelijk te annuleren. De eventueel reeds gemaakte kosten moeten dan door de koper worden vergoed.
11. De koper kiest inzake de met ons gesloten transactie onherroepelijk mede domicilie te onzer kantore te Amsterdam, onder bepaling dat te onzer keuze de rechters van de woonplaats van de koper of die van Amsterdam, eveneens bevoegd zullen zijn van alle geschillen uit de betreffende overeenkomst voortvloeiende kennis te nemen, tenzij partijen beiden in gemeenschappelijk overleg tot arbitrage zouden besluiten.
12. Tenzij anders overeengekomen bedragen de vracht- en behandelkosten tot een bedrag van €50,00 een bedrag groot €17.50.
13. Tenzij anders overeengekomen bedragen de vrachtkosten tussen de €50,00 en €250,00 een bedrag groot €13,75
14. Tenzij anders overeengekomen bedragen de bundelkosten voor lange lengtes, dit betreft lengtes vanaf 2000mm, een bedrag groot €33,75
15. Tenzij anders overeengekomen worden zendingen, met uitzondering van lange lengtes, met een factuurwaarde boven de €250,00 franko geleverd. 

CONTACT US

Contact our specialists at Kisch or visit our store to experience our products

Bediening

DPG1K

Specificaties


Het Deskpanel DPG1K is een intuïtieve handbediening met als basis functionaliteit de omhoog en omlaag bediening van het bureau.
De DPG wordt geactiveerd door het bureaupaneel in dezelfde richting te kantelen als het bureau geacht wordt te bewegen – hetgeen het een intuïtieve bediening maakt. De vorm van het DPG maakt het mogelijk om het bureau gemakkelijk te verstellen zonder zelfs maar naar het bureau te kijken. Op deze manier is het voor de gebruiker niet nodig de aandacht af te leiden van het werk tijdens het veranderen van de hoogte.


​De DPG1K is klein en eenvoudig, beschikt over een modern design en past op allerlei bureau designs.

Bediening

DPF1C

Specificaties

  • Pijl omhoog en omlaag
  • Digitale centimeter aanduiding
  • 3 voorkeuze standen
  • Bedieningspaneel wordt onder het blad geschroefd met een haakse beugel
  • Leverbare kleuren: zwart RAL9007, wit RAL9016